top of page

Gand menighetsråd

Gand menighetsråd 2019-2023:

Arve Oftedal                 - Leder

Astrid Falck Olsen       - Nestleder

Thomas Gardum         - Ganddalen menighetsutvalg

Kjetil Tjessem               - Julebygda menighetskomité

Ole Tørring                   - Fellesrådsrepresentant

Tormod Rossavik         - Vara fellesrådsrepresentant

Astrid Harbo                - Sokneprest

Ragnhild Mestad         - Rådsmedlem

Hilde Seglem                - Rådsmedlem, Misjonsutvalg

 

vara: Erlend Mjølsnes

vara: Arne Jonassen

vara: Judith Berdinessen

vara: Estelle Pettersen

----------------------------------------------------------------

 

Hva gjør Menighetsrådet?

 

Menighetsrådet kan på enkelt vis sammenlignes med et styre i en organisasjon.

Menighetsrådet leder menighetens virksomhet der du bor. Rådet har stor innflytelse på oppgavene i kirken. Dette kan gjelde formen på gudstjenestene, arbeid blant barn og unge, kirkens omsorgstjeneste og musikklivet.

Menighetsrådet sitter i fire år, og nytt råd velges når det er kirkevalg.
Kirkevalget pleier å være samtidig som kommunevalg.

 

Møter er ca. én gang i måneden, om lag ni møter i året.

Gand menighetsråd har åtte faste medlemmer og fem varamedlemmer.
Av disse åtte har vi bl.a. en leder, en nestleder, en fellesråds-representant, og representanter i Ganddalen og Julebygda menigheter. I tillegg er sokneprest fast medlem, og daglig leder med i møtene som referent.

----------------------------------------------------------------

Hva gjør bispedømmerådet?

Bispedømmerådet er det regionale styringsorganet i kirken. Rådet tilsetter og har arbeidsgiveransvar for prester og enkelte andre ansatte i kirken. Medlemmene i bispedømmerådene utgjør samlet Kirkemøtet som er Den norske kirkes øverste representative organ.

 

----------------------------------------------------------------

Noen tall fra Kirkevalget september 2019:

Det var totalt 1218 personer som gav sin stemme i Gand sokn, til Menighetsrådet og/eller Bispedømmerådet.

Menighetsrådet:
- Nominasjonskomiteens liste: 1140 stemmer

 

Bispedømmerådet:

- Nominasjonskomiteens liste: 433 stemmer

- Åpen Folkekirkes liste: 488 stemmer

- Bønnelista: 276 stemmer

 

Det var 10.005 stemmeberettigede i soknet på valgdagen. 
Medlemmer av Den norske kirke har stemmerett fra det året de fyller 15 år. 

21 personer, ansatte og frivillige, stilte opp som valgfunksjonærer på valgdagen!

----------------------------------------------------------------

Rutinebeskrivelser:

Rutinebeskrivelse for varsling.

Håndtering av saker med seksuelle krenkelser. 

Misjonsprosjekt

Her kommer det snart en tekst om misjonsprosjektene i Gand, Ganddalen og Julebygda menigheter. 

:)
 

Møtebok fra 2022: 

Trykk her. (Oppdateres jevnlig)

Årsmeldinger for 2022 (kommer i 2023)

Møtebok fra 2021:

Trykk her.

Årsmelding for 2021

Møtebok fra 2020:

Trykk her.

Årsmelding for 2020

Møtebok fra 2018:

Trykk her.

Årsmelding for 2018

Møtebok fra 2017:

Trykk her. 

Årsmelding for 2017

bottom of page