Gand menighetsråd

Gand menighetsråd 2019-2023:

Arve Oftedal                - Leder

Astrid Falck Olsen       - Nestleder

Thomas Gardum         - Ganddalen menighetsutvalg

Kjetil Tjessem               - Julebygda menighetskomité

Ole Tørring                   - Fellesrådsrepresentant

Tormod Rossavik         - Vara fellesrådsrepresentant

Astrid Harbo                 - Sokneprest

Ragnhild Mestad

Hilde Seglem

 

vara: Erlend Mjølsnes

vara: Arne Jonassen

vara: Judith Berdinessen

vara: Estelle Pettersen

 

Noen tall fra Kirkevalget september 2019:

 

Det var totalt 1218 personer som gav sin stemme i Gand sokn, til Menighetsrådet og/eller Bispedømmerådet.

Menighetsrådet:
- Nominasjonskomiteens liste: 1140 stemmer

 

Bispedømmerådet:

- Nominasjonskomiteens liste: 433 stemmer

- Åpen Folkekirkes liste: 488 stemmer

- Bønnelista: 276 stemmer

 

Det var 10.005 stemmeberettigede i soknet på valgdagen. 
Medlemmer av Den norske kirke har stemmerett fra det året de fyller 15 år. 

21 personer, ansatte og frivillige, stilte opp som valgfunksjonærer på valgdagen!

----------------------------------------------------------------

Hva gjør Menighetsrådet?

Menighetsrådet kan på enkelt vis sammenlignes med et styre i en organisasjon.

Menighetsrådet leder menighetens virksomhet der du bor. Rådet har stor innflytelse på oppgavene i kirken. Dette kan gjelde formen på gudstjenestene, arbeid blant barn og unge, kirkens omsorgstjeneste og musikklivet.

Menighetsrådet sitter i fire år, og nytt råd velges når det er kirkevalg.
Kirkevalget pleier å være samtidig som kommunevalg.

 

Møter er én gang i måneden, og ca. ni ganger i året.

Gand menighetsråd har åtte faste medlemmer og fem varamedlemmer.
Av disse åtte har vi bl.a. en leder, en nestleder, en fellesråds-representant, og representanter i Ganddalen og Julebygda menigheter. I tillegg er sokneprest fast medlem, og daglig leder med i møtene som referent.

 

Hva gjør bispedømmerådet?

Bispedømmerådet er det regionale styringsorganet i kirken. Rådet tilsetter og har arbeidsgiveransvar for prester og enkelte andre ansatte i kirken. Medlemmene i bispedømmerådene utgjør samlet Kirkemøtet som er Den norske kirkes øverste representative organ.

----------------------------------------------------------------

Misjonsprosjekt

Her kommer det snart en tekst om misjonsprosjektene i Gand, Ganddalen og Julebygda menigheter. 

:)
 

Referat fra menighetsrådsmøter 2021:

21. januar 2021

25. februar 2021

Årsmøte 21. mars 2021: Årsmelding

8. april 2021

6. mai 2021

10. juni 2021

2. september 2021

23. september 2021

4. november 2021

9. desember 2021

Referat fra menighetsrådsmøter 2020:

Trykk her.

Årsmelding for 2019

Referat fra menighetsrådsmøter 2019:

Trykk her.

 

Årsmelding for 2018

Kirkevalget 8.-9. september

Referat fra menighetsrådsmøter 2018:

Trykk her.

Årsmelding for 2017

Referat fra menighetsrådsmøter 2017:

Trykk her.