Gand menighetsråd

Gand menighetsråd 2019-2023:

Arve Oftedal                - Leder

Astrid Falck Olsen       - Nestleder

Thomas Gardum         - Ganddalen menighetsutvalg

Kjetil Tjessem               - Julebygda menighetskomité

Ole Tørring                   - Fellesrådsrepresentant

Tormod Rossavik         - Vara fellesrådsrepresentant

Astrid Harbo                 - Sokneprest

Ragnhild Mestad

Hilde Seglem

 

vara: Erlend Mjølsnes

vara: Arne Jonassen

vara: Judith Berdinessen

vara: Estelle Pettersen

 

Noen tall fra Kirkevalget september 2019:

 

Det var totalt 1218 personer som gav sin stemme i Gand sokn, til Menighetsrådet og/eller Bispedømmerådet.

Menighetsrådet:
- Nominasjonskomiteens liste: 1140 stemmer

 

Bispedømmerådet:

- Nominasjonskomiteens liste: 433 stemmer

- Åpen Folkekirkes liste: 488 stemmer

- Bønnelista: 276 stemmer

 

Det var 10.005 stemmeberettigede i soknet på valgdagen. 
Medlemmer av Den norske kirke har stemmerett fra det året de fyller 15 år. 

21 personer, ansatte og frivillige, stilte opp som valgfunksjonærer på valgdagen!

----------------------------------------------------------------

Hva gjør Menighetsrådet?

Menighetsrådet kan på enkelt vis sammenlignes med et styre i en organisasjon.

Menighetsrådet leder menighetens virksomhet der du bor. Rådet har stor innflytelse på oppgavene i kirken. Dette kan gjelde formen på gudstjenestene, arbeid blant barn og unge, kirkens omsorgstjeneste og musikklivet.

Menighetsrådet sitter i fire år, og nytt råd velges når det er kirkevalg.
Kirkevalget pleier å være samtidig som kommunevalg.

 

Møter er én gang i måneden, og ca. ni ganger i året.

Gand menighetsråd har åtte faste medlemmer og fem varamedlemmer.
Av disse åtte har vi bl.a. en leder, en nestleder, en fellesråds-representant, og representanter i Ganddalen og Julebygda menigheter. I tillegg er sokneprest fast medlem, og daglig leder med i møtene som referent.

 

Hva gjør bispedømmerådet?

Bispedømmerådet er det regionale styringsorganet i kirken. Rådet tilsetter og har arbeidsgiveransvar for prester og enkelte andre ansatte i kirken. Medlemmene i bispedømmerådene utgjør samlet Kirkemøtet som er Den norske kirkes øverste representative organ.

----------------------------------------------------------------

Referat fra menighetsrådsmøter 2020:

Torsdag 16. januar

Torsdag 20. februar

Årsmelding for 2019

Torsdag 23. april

Torsdag 14. mai

Torsdag 18. juni

Torsdag 10. september

Torsdag 22. oktober

Torsdag 19. november

Torsdag 17. desember

Referat fra menighetsrådsmøter 2019:

Torsdag 31. januar

Torsdag 7. mars

Årsmøte 24. mars - Årsmelding for 2018

Torsdag 4. april

Torsdag 9. mai

Torsdag 13. juni

Torsdag 29. august

Kirkevalget 8.-9. september

Torsdag 24. oktober

Torsdag 5. desember

© 2014 Gand Menighet - PRM.as

Følg oss:

  • w-facebook