Gand menighetsråd

Gand menighetsråd 2019-2023:

Arve Oftedal                 - Leder

Astrid Falck Olsen       - Nestleder

Thomas Gardum         - Ganddalen menighetsutvalg

Kjetil Tjessem               - Julebygda menighetskomité

Ole Tørring                   - Fellesrådsrepresentant

Tormod Rossavik         - Vara fellesrådsrepresentant

Astrid Harbo                - Sokneprest

Ragnhild Mestad         - Rådsmedlem

Hilde Seglem                - Rådsmedlem, Misjonsutvalg

 

vara: Erlend Mjølsnes

vara: Arne Jonassen

vara: Judith Berdinessen

vara: Estelle Pettersen

----------------------------------------------------------------

 

Hva gjør Menighetsrådet?

 

Menighetsrådet kan på enkelt vis sammenlignes med et styre i en organisasjon.

Menighetsrådet leder menighetens virksomhet der du bor. Rådet har stor innflytelse på oppgavene i kirken. Dette kan gjelde formen på gudstjenestene, arbeid blant barn og unge, kirkens omsorgstjeneste og musikklivet.

Menighetsrådet sitter i fire år, og nytt råd velges når det er kirkevalg.
Kirkevalget pleier å være samtidig som kommunevalg.

 

Møter er ca. én gang i måneden, om lag ni møter i året.

Gand menighetsråd har åtte faste medlemmer og fem varamedlemmer.
Av disse åtte har vi bl.a. en leder, en nestleder, en fellesråds-representant, og representanter i Ganddalen og Julebygda menigheter. I tillegg er sokneprest fast medlem, og daglig leder med i møtene som referent.

----------------------------------------------------------------

Hva gjør bispedømmerådet?

Bispedømmerådet er det regionale styringsorganet i kirken. Rådet tilsetter og har arbeidsgiveransvar for prester og enkelte andre ansatte i kirken. Medlemmene i bispedømmerådene utgjør samlet Kirkemøtet som er Den norske kirkes øverste representative organ.

 

----------------------------------------------------------------

Noen tall fra Kirkevalget september 2019:

Det var totalt 1218 personer som gav sin stemme i Gand sokn, til Menighetsrådet og/eller Bispedømmerådet.

Menighetsrådet:
- Nominasjonskomiteens liste: 1140 stemmer

 

Bispedømmerådet:

- Nominasjonskomiteens liste: 433 stemmer

- Åpen Folkekirkes liste: 488 stemmer

- Bønnelista: 276 stemmer

 

Det var 10.005 stemmeberettigede i soknet på valgdagen. 
Medlemmer av Den norske kirke har stemmerett fra det året de fyller 15 år. 

21 personer, ansatte og frivillige, stilte opp som valgfunksjonærer på valgdagen!

----------------------------------------------------------------

Rutinebeskrivelser:

Rutinebeskrivelse for varsling.

Håndtering av saker med seksuelle krenkelser. 

Misjonsprosjekt

Her kommer det snart en tekst om misjonsprosjektene i Gand, Ganddalen og Julebygda menigheter. 

:)
 

Referat fra menighetsrådsmøter 2021:

21. januar 2021

25. februar 2021

Årsmøte 21. mars 2021

8. april 2021

6. mai 2021

10. juni 2021

2. september 2021

23. september 2021

4. november 2021

9. desember 2021

Referat fra menighetsrådsmøter 2020:

Trykk her.

Årsmelding for 2020

Referat fra menighetsrådsmøter 2019:

Trykk her. Kirkevalget 8.-9. september

 

Årsmelding for 2019

Referat fra menighetsrådsmøter 2018:

Trykk her.

Årsmelding for 2018

Referat fra menighetsrådsmøter 2017:

Trykk her. 

Årsmelding for 2017