© 2014 Gand Menighet - PRM.as

Følg oss:

  • w-facebook
Gand menighetsråd

Gand menighetsråd 2019-2023:

Arve Oftedal                - Leder

Astrid Falck Olsen       - Nestleder

Thomas Gardum         - Ganddalen menighetsutvalg

Brage Martin Norbakken   - Julebygda menighetskomité

Ole Tørring                    - Fellesrådsrepresentant

Tormod Rossavik         - Vara fellesrådsrepresentant

Astrid Harbo                 - Sokneprest

Kjetil Tjessem

Ragnhild Mestad

1. vara: Hilde Seglem

2. vara: Erlend Mjølsnes

3. vara: Arne Jonassen

4. vara: Judith Berdinessen

5. vara: Estelle Pettersen

 

Noen tall å tygge på:

 

Det var totalt 1218 personer som gav sin stemme i Gand sokn, til Menighetsrådet og/eller Bispedømmerådet.

Menighetsrådet:
- Nominasjonskomiteens liste: 1140 stemmer

 

Bispedømmerådet:

- Nominasjonskomiteens liste: 433 stemmer

- Åpen Folkekirkes liste: 488 stemmer

- Bønnelista: 276 stemmer

 

Det var 10.005 stemmeberettigede i soknet på valgdagen. 
Medlemmer av Den norske kirke har stemmerett fra det året de fyller 15 år. 

21 personer, ansatte og frivillige, stilte opp som valgfunksjonærer på valgdagen!

----------------------------------------------------------------

Hva gjør Menighetsrådet?

Menighetsrådet kan på enkelt vis sammenlignes med et styre i en organisasjon.

Menighetsrådet leder menighetens virksomhet der du bor. Rådet har stor innflytelse på oppgavene i kirken. Dette kan gjelde formen på gudstjenestene, arbeid blant barn og unge, kirkens omsorgstjeneste og musikklivet.

Menighetsrådet sitter i fire år, og nytt råd velges når det er kirkevalg.
Kirkevalget pleier å være samtidig som kommunevalg.

 

Møter er én gang i måneden, og ca. ni ganger i året.

Gand menighetsråd har åtte faste medlemmer og fem varamedlemmer.
Av disse åtte har vi bl.a. en leder, en nestleder, en fellesråds-representant, og representanter i Ganddalen og Julebygda menigheter. I tillegg er sokneprest fast medlem, og daglig leder med i møtene som referent.

 

Hva gjør bispedømmerådet?

Bispedømmerådet er det regionale styringsorganet i kirken. Rådet tilsetter og har arbeidsgiveransvar for prester og enkelte andre ansatte i kirken. Medlemmene i bispedømmerådene utgjør samlet Kirkemøtet som er Den norske kirkes øverste representative organ.

----------------------------------------------------------------

Referat fra menighetsrådsmøter 2019:

Torsdag 31. januar

Torsdag 7. mars

Årsmøte 24. mars - Årsmelding for 2018

Torsdag 4. april

Torsdag 9. mai

Torsdag 13. juni

Torsdag 29. august

Kirkevalget 8.-9. september

Torsdag 24. oktober

Torsdag 5. desember

Referat fra menighetsrådsmøter 2017:

Torsdag 26. januar

Torsdag 23. februar

 

Torsdag 30. mars

Torsdag 27. april

Torsdag 8. juni

Torsdag 31. august

Torsdag 28. september

Torsdag 26. oktober

Torsdag 30. november

Torsdag 14. desember